Sutarčių (pirkimo-pardavimo, nuomos, panaudos) rengimas, analizė

Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas, kuriuo siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas.

Šis susitarimas pastaruoju metu būtinas ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims.

Pagal LR CK teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.

Sutartis turi išreikšti tikrąją sutarties šalių valią, neprieštarauti bendriesiems teisės, sutarčių principams, imperatyvioms įstatymų normoms. Sudarant sutartį reikia atsižvelgti į daugybę aplinkybių: nuo kada ji įsigalioja, kokia forma ji turi būti sudaryta, kokios esminės sutarties sąlygos ir t.t.

Dažnai pasitaiko, jog netinkamas sutarties parengimas ar įforminimas sukelia neigiamus padarinius. Sutarties spragos vėliau gali sukelti konfliktą tarp sutartį pasirašiusių šalių ar trečiųjų asmenų.

Pagal Jūsų pageidavimus parengsime pirkimo – pardavimo, panaudos, nuomos sutartis.

 

Pirkimo-pardavimo sutartis

Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

Pirkimo-pardavimo sutartį rekomenduojama pasirašyti perkant parduodant kilnojamąjį daiktą (neregistruotiną).

 

Panaudos sutartis

Panaudos sutartimi viena šalis perduoda kitai šaliai nesunaudojamą daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės.

Panaudos sutartis tarp fizinių asmenų gali būti pasirašyta perduodant naudoti automobilį, neatlygintinai leisti naudotis nekilnojamuoju turtu (patalpomis), įvairiais kilnojamaisiais daiktais ir pan.

Teisėtai sudaryta panaudos sutartis padės išvengti ginčų tarp šalių dėl žalos atlyginimo daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo, taip pat perduoto daikto neišsaugojimo momentu.

 

Nuomos sutartis

Pagal nuomos sutartį viena šalis įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.

Nuomos sutartis tarp fizinių asmenų dažniausiai yra pasirašomos nuomojant gyvenamosios paskirties patalpas, taip pat automobilį.

Dažniausiai pasitaikančios situacijos, kai nuomininkai nemoka nuomos mokesčio nuomotojui. Teisėtai pasirašyta nuomos sutartis padės išieškoti nesumokėtas nuomos mokesčio sumas teisminiu keliu, nepatiriant didelių išlaidų.