Įmonės įstatų parengimas

   

    Bendrovės įstatai – aukščiausios įmonės valdymo institucijos patvirtintas dokumentas, kuriuo bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Įstatai – norminis teisės aktas.


     Bendrovės įstatus tvirtina akcininkų susirinkimas. Juose turi būti nurodomi bendrovės rekvizitai, bendrovės veiklos sritys, įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, jų suteikiamos teisės, visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojimai, šaukimo tvarka. Taip pat nustatoma bendrovės valdymo institucijų sistema, jų tarpusavio bei valdymo santykiai, įgaliojimai.


     Reikalinga informacija ir dokumentai:
1.  Registravimo pažymėjimas;
2.  Vadovo paskyrimo dokumentas;
3.  Juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai;
4. Juridinio asmens dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių) vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruotos     gyvenamosios vietos.